Στα 1.389 ευρώ ο μέσος φόρος των χρεωστικών εκκαθαριστικών

Ο επιπλέον φόρος που βεβαιώθηκε από την εφορία στους φορολογουμένους που έλαβαν χρεωστικό σημείωμα ανέρχεται σε 3,16 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο είναι αυξημένο κατά 400 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το περυσινό διάστημα. 

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ. Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος, αν δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, επιβαρύνεται με το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Τι ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις:

α) Εάν η αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε μηδενικό αποτέλεσμα και από την τροποποιητική προκύψει μηδενικό ποσό φόρου ή επιστροφή φόρου, τότε θα επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ.

β) Εφόσον από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει μηδενικό ποσό φόρου και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε:

• Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

• Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή με πρόστιμο 500 ευρώ εάν τηρεί διπλογραφικά.

Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

• Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα.

Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλλει τροποποιητική δήλωση

Πρόστιμο έως 500 ευρώ επιβάλλεται για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις.

εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος διόρθωσης λανθασμένου ΑΜΚΑ.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων, όπως π.χ. τόκων κ.λπ.).

• Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά τη διαγραφή συζύγου έπειτα από διαζύγιο.

• Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή – συμπλήρωση λογαριασμού IBAN.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη