Εφορία: Πως η υποβολή τροποποιητικών ή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων σταματάει τον έλεγχο.

Tη δυνατότητα να σταματήσουν τον φορολογικό έλεγχο, ακόμη και όταν τους έχει κοινοποιηθεί η σχετική εντολή, έχουν οι φορολογούμενοι με την υποβολή

δικαιολογητικών και τροποποιητικών δηλώσεων. 

Συγκεκριμένα, οι προς έλεγχο φορολογούμενοι μπορούν με δικαιολογητικά, έγγραφα και την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων, να «σταματήσουν» τον έλεγχο. Μάλιστα, ακόμη και στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν λάβει την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών (βιβλία και έγγραφα) είναι δυνατόν ο έλεγχος να ματαιωθεί.

Δηλαδή, εάν κάποιος κληθεί να προσκομίσει βιβλία για έλεγχο, μπορεί να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για τυχόν λάθη και παραλείψεις, ενώ παρέχεται η δυνατότητα το ποσό φόρου που προκύπτει να το ρυθμίσει ανάλογα με το είδος του φόρου σε έως 48 δόσεις. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι περιπτώσεις που απαιτούνται δικαιολογητικά αλλά και αυτές που αρκεί μόνο η τροποποιητική δήλωση για να αποφευχθεί ο έλεγχος είναι οι εξής:

  1. Κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών για τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν την προσαύξηση εισοδήματος από άγνωστη πηγή, για χρήσεις προγενέστερες του φορολογικού έτους 2015.
  2. Για λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων, που οι φορολογούμενοι συμπληρώνουν στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, πρέπει να συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, όπως προβλέπονται στις αποφάσεις για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων κάθε φορολογικού έτους, εκτός αν η φορολογική διοίκηση διαθέτει ηλεκτρονική πληροφόρηση.
  3. Για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών) δεν απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών, ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής της δήλωσης (μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», ή σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ).
  4. Κατά την υποβολή δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών στην περίπτωση δήλωσης νέου ή μεταβολής δηλωθέντος ακινήτου, με εξαίρεση την προσκόμιση δικαιολογητικών η οποία επιβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση όπου από την εκκαθάριση της δήλωσης ΕΝΦΙΑ προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων ευρώ και η σύνθεση της νέας δήλωσης και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται ύστερα από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη φορολογική διοίκηση. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιοδήποτε παραστατικό από αρμόδια δημόσια αρχή, που πιστοποιεί την ορθότητα της μεταβολής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1248/2014 ΓΓΔΕ.
  5. Κατά την υποβολή δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ) απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης (τα δικαιολογητικά προβλέπονται στην απόφαση Α.1206/2020 Διοικητή ΑΑΔΕ).
  6. Κατά την υποβολή δηλώσεων στις φορολογίες μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, είτε αυτές είναι αρχικές είτε τροποποιητικές, δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη