Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Μέχρι σήμερα (18/8) οι αιτήσεις

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις μέσω προκήρυξης ΣΟΧ ΕΠ κάνει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) .

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) που εδρεύει στην

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρα (14) άτομα για την υλοποίηση της «Προκαθορισμένης Πράξης 4 -Βελτίωση της ικανότητας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στη διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5150049 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021) και του Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης».
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του Απριλίου 2024.

Ειδικότερα προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού των κάτωθι ειδικοτήτων:
 • ΠΕ/ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ Διερμηνέων: 6 άτομα
  ΑΡΑΒΙΚΑ 2 άτομα
  ΟΥΡΝΤΟΥ 2 άτομα
  ΦΑΡΣΙ 2 άτομα
 • ΠΕ Ψυχολόγων 2 άτομα
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 3 άτομα
 • ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) 1 άτομο
 • ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής 1 άτομο
 • ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού ή εν ελλείψει
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1 άτομο

Τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα και σχετικά δικαιολογητικά περιγράφονται στη σχετική Προκήρυξη, στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Κ.Κ.Α.: http://ekka.org.gr/index.php/el/prokirykseis/prokirykseis-gia-theseis-ergasias

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις έως και την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη