Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου


 Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) προχώρησαν την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος και η Πρόεδρος της ΕΕΔΑ Μαρία Γαβουνέλη, για τη διασφάλιση της συμβατότητας των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.Η Ελλάδα στο πλαίσιο της εφαρμογής αφενός του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισχυροποίηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ, προβαίνει στην συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα των Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (στο εξής ΕΑΣ) με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (στο εξής ΕΕΔΑ).Σκοπός της συνεργασίας είναι:

να διασφαλισθεί η συμβατότητα του κανονιστικού και διαχειριστικού εθνικού πλαισίου σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που προβλέπονται για τον Χάρτη στον Κανονισμό περί Κοινών Διατάξεων. Το πλαίσιο αυτό κατ’ ελάχιστο αφορά:

στον Νόμο 4914/2022 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

στις Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται στον Νόμο και εξειδικεύουν τους κανόνες εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Ταμείων (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ 2021-2027 από τις Αρχές/ φορείς Διαχείρισης, διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των πράξεων, διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων κ.α.)

στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και στο σχετικό Εγχειρίδιο Διαδικασιών του.

να υποστηριχθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και όλων των συνεργαζόμενων φορέων και δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που συνάδουν με τον Χάρτη, μέσα από ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης

να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχετικού οριζόντιου «αναγκαίου πρόσφορου όρου» καθόλη την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 με την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων

να διασφαλισθεί η κατάλληλη και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των φορέων θεμελιωδών δικαιωμάτων στις Επιτροπές Παρακολούθησης των προγραμμάτων της νέας ΠΠ, όταν αυτά εγκριθούν και ενεργοποιηθούν.


Το αντικείμενο της συνεργασίας καθορίζεται ως εξής:

Κατά την φάση του σχεδιασμού και προγραμματισμού, όπως ξεκίνησε με την εκπόνηση του ΕΣΠΑ και όπως αναμένεται να ολοκληρωθεί με την έγκριση των Προγραμμάτων και τη θέση σε ισχύ του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, η διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται υπόψη κατά την κανονιστική διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου (βλ. προηγούμενα σημεία 1 έως 3) και

Κατά την ενεργοποίηση και υλοποίηση των Προγραμμάτων και της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) καθ’ όλη την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σε:

παρακολούθηση των εξελίξεων της νομοθεσίας, των στρατηγικών και καλών πρακτικών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων για την διαχειριστική ενσωμάτωση και εφαρμογή του σε όλα τα επίπεδα και φάσεις υλοποίησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και την εκπαίδευση των αρχών σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης αυτών

εξέταση και επίλυση σχετικών ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση

διαμόρφωση προτάσεων για την εξειδίκευση της εφαρμογής του Χάρτη σε όλα τα επίπεδα και φάσεις υλοποίησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2021, όπως επιβάλλουν οι Κανονισμοί των ΕΔΕΤ

διαμόρφωση σχετικών προτάσεων για την τροφοδότηση ή/ και προσαρμογή Διαδικασιών του ΣΔΕ και για την έκδοση οδηγών, οδηγιών, εγκυκλίων και λοιπών εργαλείων προς ενημέρωση, εκπαίδευση και επίλυση τυχόν προβλημάτων που διαπιστώνονται

διαχείριση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης ή/και καταγγελιών σχετικά με τον Χάρτη, σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ

σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στις Αρχές/ φορείς που διαχειρίζονται και υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Νεότερη Παλαιότερη