ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΧΤΩ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ

 
Ο Δήμος Θέρμου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας μας του Δήμου Θέρμου ή ταχυδρομικός στη Διεύθυνση Πλατείας Οικ. Νικολίτσα Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού, 30008 ΘΕΡΜΟ, έως και 08/04/2022.

Α. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρίθ.122/2021 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων και στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τις προσλήψεις, ως εξής:

α. Αρδευτικό δίκτυο (Υδραύλακας) Πουρνάρας δύο (2) θέσεις Υδρονομέα.
β. Αρδευτικό δίκτυο (Υδραύλακας) Πουλίτσας δύο (2) θέσεις Υδρονομέα.
γ. Αρδευτικό δίκτυο (Υδραύλακας) Μαυροβρού μία (1) θέση Υδρονομέα.

2. Αρδευτική περίοδος

Καθορίζει ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου την 15η Μαΐου 2022 και ως χρόνο λήξης την 15η Οκτωβρίου 2022.

Β. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΤΙΑΣ

1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρίθ.122/2021 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων και στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τις προσλήψεις, ως εξής:

α. Αρδευτικό δίκτυο (Υδραύλακας) Άνω Μυρτιά μία (1) θέση Υδρονομέα.
β. Αρδευτικό δίκτυο (Υδραύλακας) Περέβου μία (1) θέση Υδρονομέα.
γ. Αρδευτικό δίκτυο (Υδραύλακας) Μοκιστιανού μία (1) θέση Υδρονομέα.

2. Αρδευτική περίοδος

Καθορίζει ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου την 1η Μαΐου 2022 και ως χρόνο λήξης την 15η Οκτωβρίου 2022.

Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
1. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.
2. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65ο .
3. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση
2) Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
3) Πιστοποιητικό οικ. κατάστασης
4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
5) Υπεύθυνη δήλωση 1599/1986 περί μη κωλύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικά.
6) ΑΜΚΑ.
7) Εκκαθαριστικό.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί με ευθύνη του Δημάρχου στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στις Κοινότητες Αγίας Σοφίας και Μυρτιάς.

ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού μας καταστήματος.

Ζ. ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Η. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Θέρμου προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την επιλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής:

Για την Κοινότητα Αγίας Σοφίας από 15 Μαϊου 2022 έως και 15 Οκτωβρίου 2022, για την Κοινότητα Μυρτιάς από 1 Μαϊου 2022 έως και 15 Οκτωβρίου 2022.

Οι επιμέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 210 του Ν.3584/2007 παρ.1 (Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων).

Πηγή: aftodioikisi.gr

aixmi-news.gr

δημου θερμου θερμο τριχωνιδος θερμο δημος θερμου χωρια θερμο χαρτης θέρμο αιτωλοακαρνανίας νεα θέρμο αιτωλοακαρνανίας ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Νεότερη Παλαιότερη