Δημοπρατείται το έργο : «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου»


 Δημοπρατείται το έργο : «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου», προϋπολογισμού δημοπράτησης : 1.783.740,00 €.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 22-02-2022.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Θέρμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από ίδια έσοδα.

Με το παρόν έργο θα κατασκευαστεί εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης στον οικισμό Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου. Τα λύματα του οικισμού θα συγκεντρώνονται μέσω αγωγών βαρύτητας σε νέα φρεάτια δικτύου αποχέτευσης και μέσω νέων αντλιοστασίων θα καταλήγουν στο Βιολογικό Καθαρισμό της έδρας του Δήμου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
Νεότερη Παλαιότερη