ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ : Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 03/03/2023 και ώρα 18:00


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ 4η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ)

 Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, και σε

συνδυασμό με τη Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/29-04-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137) ΚΥΑ, στην 4η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτική), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στην Κοινότητα Αετόπετρας

(Σχετική η από 21-02-2023 αίτηση κατοίκων Κοινότητας Αετόπετρας με θέμα «Πρόκληση ζημιών από ανεπιτήρητα βοοειδή»)

[Εισηγητής: Βαλλής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος]

 • Στο θέμα αυτό συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Αετόπετρας κ. Σύρρος Γεώργιος (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Κατάργηση της με αριθμό 70/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Θέρμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Θέρμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

(Σχετική η 13/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2023 του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε τεχνικές υποδομές Δήμου Θέρμου» – Γ΄ Φάση

(Σχετική η 11/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  και ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2023 του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας έδρας και κοινοτήτων Δήμου Θέρμου» – Β΄ Φάση

(Σχετική η 12/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 και ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2023 του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία «ΜΠΑΛΟΣ» της 15ης και 16ης Οκτωβρίου στην περιοχή του Δήμου Θέρμου – Β΄ Φάση»

(Σχετική η 18/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 και ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του έργου «Κατασκευή βάσεων έδρασης προκατασκευασμένων οικίσκων κατασκήνωσης Δήμου Θέρμου»

(Σχετική η 9/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Για το συγκεκριμένο θέμα συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα), ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίας Σοφίας κ. Μπαλαμάτσης Δημοσθένης.
 1. Έκτακτη αναμόρφωση προϋπολογισμού για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά  αδύναμους δημότες Θέρμου

 (Σχετική η 17/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

 [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω καταστροφής οικίας του από πυρκαγιά

 [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Δήμαρχος]

 1. Τακτοποιητική αναμόρφωση ύστερα από την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Θέρμου

 (Σχετική η 27/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

 [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 01-09-2022 μέχρι 31-12-2022

 (Σχετική η 22/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

 [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023

  [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες διάρκειας  δύο (2) μηνών

 [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Έγκριση κατάστασης ενίσχυσης απόρων δημοτών για το έτος 2023

(Σχετική η 324/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Θέρμου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

(Σχετική η 27/2022 Απόφαση ΟΚΠΑΠΔΗΘ)

[Εισηγητής: Γλαβάς Γεώργιος, Αντιδήμαρχος]

 1. Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών κ.α. αναφορικά με υπόχρεους από Κοινότητα Ανάληψης (άρθρο 174 του ν. 3463/2006)

 [Εισηγητής: Παπασημάκης ΠαναγιώτηςΑντιδήμαρχος]

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ανάληψης κ. Πετρόπουλος Γεώργιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις για αποπεράτωση δικτύων ύδρευσης οικισμών Κοσίνα (Κοκκινόβρυση) και Αμπέλια Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης και για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σ’ αυτά από τις πλημμύρες»

[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κοκκινόβρυσης κ. Προβίδας Βλάσιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΟΚΙΣΤΙΑΝΟΥ»

[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Για το συγκεκριμένο θέμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αγίας Σοφίας και Μυρτιάς κ. Μπαλαμάτσης Δημοσθένης και κ. Ζαρκάδας Χρήστος αντίστοιχα συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Για το συγκεκριμένο θέμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Θέρμου και Καλουδίου κ. Σιαδήμας Αλέξανδρος και κ. Μπαλαφούτης Κων/νος αντίστοιχα συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Για το συγκεκριμένο θέμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αετόπετρας, Ανάληψης και Μυρτιάς κ. Σύρρος Γεώργιος, κ. Πετρόπουλος Γεώργιος και κ. Ζαρκάδας Χρήστος αντίστοιχα, όπως και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κοκκινόβρυσης κ. Προβίδας Βλάσιος, συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» 

[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Για το συγκεκριμένο θέμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Θέρμου και Καλουδίου κ. Σιαδήμας Αλέξανδρος και κ. Μπαλαφούτης Κων/νος αντίστοιχα, όπως και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χαλικίου κ. Γρομητσάρης Χρήστος, συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Για το συγκεκριμένο θέμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Θέρμου, Ανάληψης, Μυρτιάς και Κόνισκας κ. Σιαδήμας Αλέξανδρος, κ. Πετρόπουλος Γεώργιος, κ. Ζαρκάδας Χρήστος και κ. Παπασημάκης Δημήτριος αντίστοιχα, συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Παράταση διάρκειας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010774178 2022-06-20) της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4×4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» 

[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                      ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

...
Νεότερη Παλαιότερη