Αυξάνονται οι γυναίκες στις διοικήσεις ελληνικών εταιρειών

Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η παρουσία του γυναικείου φύλου στη διοίκηση των εισηγμένων εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, με εγκύκλιό της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε διευκρινίσει παλαιότερα ότι στην πολιτική καταλληλότητας των μελών Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων εταιρειών θα πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη εκπροσώπηση ανά φύλο 25%.

Αυτή η πρωτοβουλία ήρθε σε συνέχεια της θέσπισης της πολιτικής καταλληλότητας για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων εταιρειών από τον νέο νόμο 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση. Πρόσφατα εγκρίθηκε ευρωπαϊκή οδηγία η οποία προβλέπει ότι τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή το 33% του συνόλου των θέσεων διοικητικών στελεχών θα πρέπει να καλύπτονται από το υποεκπροσωπούμενο φύλο.

Από την συγκεκριμένη ρύθμιση, θα εξαιρούνται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους.

Σημειώνεται ότι οι εταιρίες που δεν θα συμμορφωθούν με τους ανωτέρω κανόνες απειλούνται με αποτρεπτικές κυρώσεις που θα εξειδικεύσει το κάθε Κράτος -Μέλος.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας του γυναικείου φύλου στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων καθώς το 2021 μόνο το 30,6% των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων στις μεγαλύτερες εισηγμένες της Ε.Ε. είναι γυναίκες ενώ το 2022, ποσοστό λιγότερο από 10% των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στην Ε.Ε. έχουν γυναίκα Πρόεδρο ή Διευθύνουσα Σύμβουλο. Η εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων αναμένεται να εκκινήσει από το καλοκαίρι του 2026.


Πηγή... ...
Νεότερη Παλαιότερη