ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ: Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα Παρασκευή 16/12/22 & ώρα 18:00

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, και σε συνδυασμό με

τη Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/29-04-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137) ΚΥΑ, στη 18η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Θέρμου» στο πλαίσιο της δράσης «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

  • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Θέρμου κ. Σιαδήμας Αλέξανδρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
  1. Αποδοχή – με αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος – χρηματοδότησης  000,00 € στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας ]  με Κωδικό ΟΠΣ 5168277  στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» και κατανομή για το έργο «Αποκατάσταση οδοποιίας Κοινότητας Αμβρακιάς Δήμου Θέρμου».

(Σχετική η 312/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

  • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμβρακιάς κ. Σιαλμάς Αναστάσιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
  1. Αποδοχή προσφοράς της εργασίας – προμελέτης με τίτλο «Χάραξη Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη του Δήμου Θέρμου» του συμπολίτη μας κ. Γιάννη Τασιόπουλου.

[Εισηγητής: Κωνσταντάρας Σπυρίδων, Δήμαρχος]

  1. Κατανομή ποσού 10.693,93 € στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Θέρμου {Δ΄ Κατανομή 2022}.

(Σχετική η 15/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

[Εισηγητής: Παπασημάκης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος]

  1. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμου για το σχολικό έτος 2023-2024.

(Σχετική η 14/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου & Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας]

  1. Έγκριση κατάστασης απόρων δημοτών για ενίσχυση με είδη διατροφής ενόψει Χριστουγέννων έτους 2022.

(Σχετική η 308/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ... ...
Νεότερη Παλαιότερη