Δράσεις της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου

limnothalassa5

Δράσεις της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου

Κατά την διάρκεια ημερήσιας παρακολούθησης προστατευόμενων ειδών, κυρίως

ορνιθοπανίδας που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο από στελέχη εποπτείας και φύλαξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΟΦΥΠΕΚΑ παρατηρήθηκαν στην περιοχή του βάλτου Φοινικιάς του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, ένα θηλυκό κιρκίρι (Anas crecca), ένας καλαμοκανάς (Himantopus himantopus), ένας σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea) και ένας καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus).
Πέραν των ειδών ορνιθοπανίδας, παρατηρήθηκαν επίσης και αρκετές γραμμωτές νεροχελώνες (Mauremys rivulata). Πρόκειται για ένας είδος χελώνας γλυκού νερού και μαζί με τη στικτή νεροχελώνα αποτελούν τα μοναδικά αυτόχθονα είδη χελωνών γλυκού νερού στη χώρα μας.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι όμως η καταγραφή στα πλαίσια της ίδιας παρακολούθησης, της παρουσίας δύο ατόμων μυοκάστορα (Myocastor Coypus). Ο μυοκάστορας, ένα φυτοφάγο υδρόβιο τρωκτικό, κατατάσσεται στα 100 χειρότερα χωροκατακτητικά ξενικά είδη της Ευρώπης καθώς επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην χλωρίδα των υδροβιοτόπων, στις καλλιέργειες αλλά επίσης και σε αυγά ορνιθοπανίδας. Το φαινόμενο της παρουσίας του συγκεκριμένου τρωκτικού στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού και σε Προστατευόμενες Περιοχές της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας έχει αρχίσει και λαμβάνει τα τελευταία χρόνια, ανησυχητική ανοδική πορεία, με καταγραφές ατόμων του είδους στον κάμπο Νεοχωρίου, στις εκβολές του Αχελώου, στις λίμνες Λυσιμαχία και Τριχωνίδα και τώρα στον βάλτο της Φοινικιάς.

Παρόλο που η πρώτη εκτίμηση της κατάστασης, βάση των ως τώρα καταγραφών, είναι ότι η παρουσία του ξενικού αυτού είδους είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο, η στρατηγική της πρώιμης και έγκαιρης αντιμετώπισης του είναι πολύ πιο αποτελεσματική και ασύγκριτα πιο οικονομική σε σχέση με την αντιμετώπιση μετά την εδραίωσή μυοκαστόρων στην περιοχή. Με γνώμονα αυτό, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ενέταξε στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, δράση παρακολούθησης του πληθυσμού του Μυοκάστορα. Στόχος της δράσης είναι η διαφύλαξη της ισορροπίας των ευαίσθητων οικοσυστημάτων των προστατευόμενων περιοχών αρμοδιότητας της καθώς η προστασία των καλλιεργούμενων εκτάσεων από ενδεχόμενο πολλαπλασιασμό του εν λόγω είδους. Η δράση προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.

Καθώς για την λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας των υδροβιοτόπων από τον μυοκάστορα η έγκαιρη ανίχνευση του είναι κρίσιμης σημασίας, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας επιθυμεί την συνεργασία της τοπικής κοινωνίας. Σε περίπτωση θέασης ατόμου μυοκάστορα παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Διαχείρισης στο τηλέφωνο: 2632055094 ή στέλνοντας email στο mdpp.messolonghi@necca.gov.gr.

Στα πλαίσια του ίδιου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ η Μονάδα Διαχείρισης υλοποιεί δύο ακόμα δράσεις παρακολούθησης ειδών άγριας ζωής στις προστατευόμενες περιοχές αρμοδιότητας της.

Η δράση παρακολούθησης των μυοξών (Glis glis) στο όρος Παναιτωλικό και στο όρος Αράκυνθος, περιλαμβάνει χαρτογραφική αποτύπωση και εξάπλωση των τριών ειδών μυωξού δηλαδή δενδρομυωξού, βουνομυωξού και δασομυωξού.
Η δράση παρακολούθησης του νανογωβιού (Economidichthys Trichonis) έχει σαν στόχο την προστασία και τη διαχείριση του νανογωβιού της Τριχωνίδας μέσα από τη διερεύνηση των κινδύνων που υφίσταται ο πληθυσμός του. Ο νανογωβιός είναι ένα ενδημικό ψάρι του συστήματος των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας και θεωρείται το μικρότερο ψάρι του γλυκού νερού της Ευρώπης, καθώς δεν ξεπερνά τα 33 χιλιοστά.

πηγη

Νεότερη Παλαιότερη