ΕΦΚΑ: Πως γίνεται η αναγνώριση των πλασματικών ετών ασφάλισης

Το δικαίωμα αναγνώρισης έως επτά ετών πλασματικής ασφάλισης έχουν οι εργαζόμενοι, προκειμένου να θεμελιώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και να βγουν

με καλύτερους όρους στη σύνταξη. Η εξαγορά πλασµατικών ετών, όπως είναι για παράδειγµα ο χρόνος για τις σπουδές, τα κενά ασφάλισης αλλά και η στρατιωτική θητεία των ανδρών, που εξακολουθεί να ισχύει, για εργαζοµένους σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, ανέρχεται στο 20% του τρέχοντος µισθού.

Μάλιστα, όπως έχει πλέον διευκρινιστεί από το υπουργείο Εργασίας, για όλους τους ασφαλισµένους του e-ΕΦΚΑ η αίτηση αναγνώρισης πλασµατικών ετών ασφάλισης µπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή µεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυµούν να κατοχυρώσουν.

Στην πράξη αυτό σηµαίνει πως ο χρόνος που ζητάει να αναγνωρίσει ο ασφαλισµένος µε την αίτησή του µπορεί να αφορά οποιοδήποτε προηγούµενο έτος, ώστε να θεµελιώσει ή και να κατοχυρώσει τις τότε ισχύουσες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Αναλυτικά, τρεις είναι οι τρόποι που µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να εξαγοράσουν πλασµατικά έτη προκειµένου να θεµελιώσουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις και να βγουν µε καλύτερους όρους στη σύνταξη. Εφάπαξ, σε δόσεις ή µε παρακράτηση της σύνταξης.

Οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι η εξαγορά µπορεί και πρέπει να γίνεται λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση, καθώς µόνο τότε ο ασφαλισµένος µπορεί πραγµατικά να γνωρίζει πόσα έτη πρέπει να εξαγοράσει και πόσο.

Στο ∆ηµόσιο επιτρέπεται η εξαγορά επτά πλασµατικών ετών από Στρατό, σπουδές κ.ά., και επιπλέον έως 5 έτη λόγω τέκνων (για 3 παιδιά), ενώ στον ιδιωτικό τοµέα συνολικά αναγνωρίζονται έως 7 πλασµατικά έτη. Να σημειωθεί ότι στον ιδιωτικό τοµέα η χρήση των πλασµατικών ετών δεν µπορεί να γίνει µόνο για προσαύξηση της σύνταξης. Εάν, δηλαδή, ο ασφαλισµένος δεν εξαγοράσει πλασµατικά έτη για να θεµελιώσει και χρόνο ασφάλισης, τα χρήµατα που έχουν καταβληθεί για αναγνώριση πλασµατικών δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν και δεν επιστρέφονται.

∆ικαίωµα συνταξιοδότησης µέσω εξαγοράς πλασµατικών ετών έχουν όσοι ασφαλισµένοι δεν έχουν συµπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης. Η εξαγορά µπορεί να γίνει εφάπαξ, µέσα σε τρεις µήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, µε έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος επιλέξει τη λύση των δόσεων, αυτές θα καθοριστούν ανάλογα µε τον αριθµό των µηνών που αναγνωρίζονται.

Τέλος, ο ασφαλισµένος µπορεί να ζητήσει την εξόφληση των εξαγορασµένων ετών, µε παρακράτηση από τη σύνταξη, σε ποσοστό 25% αυτής και έως ότου εξοφληθεί το οφειλόµενο ποσό.


Πηγή
Νεότερη Παλαιότερη