ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ : Θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου της 17ης Ιουνίου 2022


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέρμο : 09 - 06 - 2022

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ Αριθμ. πρωτ. : 3296

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ

1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Τον Δήμαρχο

3. Τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων

4. Τους Προέδρους Κοινοτήτων

Κ Ο Ι Ν:

1. Τοπικά Μ. Μ. Ε.


Τ. Δ/νση : Πλ. οικογ. Νικολίτσα

Τ. Κωδ. : 300 08 - Θέρμο

Πληροφ. : Ελ. Παπαστεργίου

Τηλέφ. : 2644360112

E-mail : dthermo@otenet.gr


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ


ΓΙΑ ΤΗΝ 8 η /2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.

4555/2018, και σε συνδυασμό με τη Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/29-04-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137)

ΚΥΑ, στην 8 η /2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα

πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00, για λήψη

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ψήφισης Κανονισμού χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Θέρμου.

(Αίτηση εννιά (9) Δημοτικών Συμβούλων (Άρθρο 67, παρ. 2.α του Ν. 3852/2010), όπως

τροποποιήθηκε με το Άρθρο 74 του Ν. 4555/2018)

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 150.000,00 € της πράξης:

«Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄

και β΄ βαθμού τη; Χώρας] με κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου

Εσωτερικών 2021- 2025» και με συνολικό ποσό ύψους 8.710.000,00 € σε

βάρος των πιστώσεων του έργου με ενάριθμο 2022ΝΑ25500000».

(Σχετική η 120/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Κότσαλος Κων/νος

3. Κατανομή πίστωσης 13.060,38 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

των Σχολείων {Β΄ κατανομή 2022}.

(Σχετική η 4/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαπάνος Αθανάσιος]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

από 01-01-2022 μέχρι 31-03-2022.

(Σχετική η 110/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Κότσαλος Κων/νος]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

(Σχετική η 122/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Κότσαλος Κων/νος]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Περί παραχώρησης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Παμφίου στον

Πολιτιστικό Σύλλογο Παμφίου «Η ΓΟΥΣΤΙΑΝΗ».

(Σχετική η από 11-4-2022 αίτηση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του

Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού Συλλόγου Παμφίου «Η ΓΟΥΣΤΙΑΝΗ», το με αρ. πρωτ.

2007/18-04-2022 απαντητικό έγγραφο του Προέδρου Κοινότητας Παμφίου και η

5/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας]

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παμφίου κ. Ζάχος Ζαχαρίας συμμετέχει

έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Περί παραχώρησης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μυρτιάς στον

Σύλλογο Φίλων Μυρτιάς «ΓΟΥΡΙΤΣΑ».

(Σχετική η σχετική αίτηση του Συλλόγου Φίλων Μυρτιάς «ΓΟΥΡΙΤΣΑ», η με αριθμό

12/2022 απόφαση – πρόταση του Συμβουλίου Κοινότητας Μυρτιάς του Δήμου

Θέρμου και η 6/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας]

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Μυρτιάς κ. Ζαρκάδας

Χρήστος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018

αντίστοιχα).

8. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμου με

την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου

Θέρμου (Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.)».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμου με

την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και

Παιδείας Δήμου Θέρμου (Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.)».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμου

με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Θέρμου».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων

της δημοτικής αρχής (Άρθρο 217 Ν. 3463/2006).

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share