ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η /2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναστασιάδη 1, Αγρίνιο Πληρ.: Μαρία Λιάτσου Τηλ.: 26413 60315, 60492 Fax: 26410 28668 Email: oikon_epitropi@agrinio.gr mliatsou@agrinio.gr 

 Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: ΤΑΚΤΙΚΑ 1. Καλαντζής Κων/νος 2. Καρακώστας Βασίλειος 3. Γιαννιώτης Παναγιώτης 4. Ζαρκαβέλης Χρήστος 5. Φλώρος Σπυρίδων 6. Καψάλης Παναγιώτης 7. Κουτρομάνος Χρήστος 8. Μολώνης Σπυρίδων ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 1. Φαρμάκης Ιωάννης 2. Κολοβός Σωτήριος 3. Σκορδόπουλος Δημήτριος 4. Γρίβας Ευθύμιος 5. Μαρνέζος Παναγιώτης 6. Σοφρώνης Κωνσταντίνος 7. Αραχωβίτης Ελευθέριος 8. Μπελεβώνης Γεράσιμος 9. Ζέρης Παντελεήμων Κοινοποίηση: 1. Δήμαρχος 2. Πρόεδρος Δ. Σ. 3. Γενικός Γραμματέας 4. Γραφείο Τύπου 5. Νομικοί Σύμβουλοι 6. Εισηγητές Θεμάτων 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η /2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62457138227962d630981d10 στις 31/03/22 12:16 2 Καλείστε όπως προσέλθετε στην 7η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 5, του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση:

 Α) αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. 

Β) υποβολής πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» στο ανωτέρω πρόγραμμα.

 Γ) της αριθμ. 29/22-03-2022 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ». (Εισηγήτρια: Γ. Ροντήρη) 

2. Νομική υποστήριξη Αντιδημάρχου του Δήμου Αγρινίου – Ορισμός δικηγόρου. (Εισηγητής: Ι. Μιμμής). 

3. Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Δ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», Α.Α 182175. (Εισηγητής: Δ. Αγγελίδης) 

4. Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» Α.Α 182182. (Εισηγητής: Δ. Αγγελίδης)

 5. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 399/2021 (ΑΔΑ 9Κ0ΡΩ65-ΛΨ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου & 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ” με Α.Α 183853. (Εισηγητής: Ν. Σερπάνος). 

6. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 477/2021 (ΑΔΑ: Ω5ΚΡΩ65-Ρ58) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11ου & 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ” με Α.Α 183857. (Εισηγητής: Ν. Σερπάνος). 

7. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 48/2022 (ΑΔΑ : 95ΗΣΩ65-ΙΔΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ” με Α.Α 183863,1. (Εισηγητής: Ν. Σερπάνος).

 8. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 476/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΑΧΩ65-Δ0Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: “ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ” με Α.Α 183855. (Εισηγητής: Ν. Σερπάνος). 

9. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 388/2021 (ΑΔΑ: 68ΓΠΩ65-Φ31) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: “ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΛΕΠΕΝΟΥΣ, Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62457138227962d630981d10 στις 31/03/22 12:16 3 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ, ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ)” με Α.Α 183851,1. (Εισηγητής: Ν. Σερπάνος). 

10. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 389/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΩ0Ω65-9ΑΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Γ’ ΦΑΣΗ)” με Α.Α 183850. (Εισηγητής: Ν. Σερπάνος). 

11. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «EKΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ». (Εισηγήτρια: Θ. Τσιλιγιάννη)

 12. Έγκριση Υπεργολάβου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ». (Εισηγητής: Α. Παπαβασιλείου).

 13. Πρόσληψη τριών ( 3 ) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2022, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Έργων & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών». (Εισηγήτρια: Β. Φελέκη) 

14. Πρόσληψη δύο ( 2 ) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2022, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες των εαρινών καλλιεργειών του Δημοτικού Λαχανόκηπου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. (Εισηγήτρια: Β. Φελέκη) 

15. Έγκριση Μελέτης(Τεχνικών Προδιαγραφών),κατάρτιση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου για χρονικό διάστημα ενός έτους. (Εισηγήτρια: Λ. Παπασωτήρη) 

16. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής - Διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: Χ. Κάκκος)

 17. Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου του Δήμου Αγρινίου εκτός ορίων Νομού Αιτωλ/νίας. (Εισηγητής: Κ. Σακελλαριάδης) 18. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2022. (Εισηγήτρια: Ε. Μπαλαμάτση) 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νεότερη Παλαιότερη