24ωρη Πανελλαδική Απεργία θα πραγματοποιήσει η ΓΣΕΕ την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ, στη συνεδρίαση της 2ας Μαρτίου 2022, κατ’ εξουσιοδό-

τηση της Διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες

σε βάρος του κόσμου της μισθωτής εργασίας από τα σοκ διαδοχικών κρίσεων, αντεργατικών

πολιτικών και πληθωριστικών πιέσεων, ραγδαίας όξυνσης των ανισοτήτων και φτωχοποίησης


κοινωνικών ομάδων, αποφάσισε την κήρυξη και πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής Πανελλαδι-

κής Πανεργατικής Απεργίας την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022.

Περάσαν πάνω από δεκατέσσερα χρόνια που μία βαθιά κρίση ξεκίνησε. Μία κρίση που επη-

ρέασε με το χειρότερο τρόπο, τα εισοδήματά μας, τα σχέδιά μας, τις ζωές μας. Και κυρίως, μια κρί-

ση που έμελλε να είναι η πρώτη μίας σειράς κρίσεων, που δυστυχώς συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Δεκατέσσερα χρόνια κρίσης, δημιουργώντας μεγαλύτερες ανισότητες και περισσότερες οικονο-

μικές δυσκολίες, σε εκατομμύρια εργαζόμενες και εργαζόμενους.

Γιατί μπορεί τα χρόνια να πέρασαν, όμως η κρίση διαρκώς βαθαίνει, τα βάρη μένουν ίδια και

τα δικαιώματα συρρικνώνονται. Ο ΜΙΣΘΟΣ ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ και ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ για κάθε εργατική

οικογένεια, απλά ΔΕ ΒΓΑΙΝΕΙ.

Και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Και πρέπει ν’ αλλάξει, γιατί δεν εννοείται ανάπτυξη που

δεν προϋποθέτει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δεν υπάρχει μέλλον, που δεν περνάει από την

ανθρώπινη προοπτική.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,


ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

ΕΠΑΡΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ με άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού

στα 751 ευρώ ΚΑΙ ταυτόχρονη αποκατάσταση της ρύθμισής του μέσω της Εθνικής Γενικής

ΣΣΕ και θωράκισής του με πρόσθετους οικονομικούς όρους για όλους/ες τους/τις εργαζό-

μενους/ες στην Ελλάδα χωρίς εξαιρέσεις.

ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ για την κατάρτιση Κλαδικών

και Ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ, με αυξήσεις στις αποδοχές και αποκατάσταση/βελτίωση

στους όρους εργασίας χωρίς εξαιρέσεις ως προς τη δεσμευτικότητά τους.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ με οικονομικά και κοι-

νωνικά μέτρα αναχαίτισης της αύξησης των τιμών στην ενέργεια, τις δαπάνες στέγασης

και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και προστασία των εργαζομένων, των ανέργων και

των συνταξιούχων από το πληθωριστικό σοκ. Μείωση τιμολογίων κοινωφελών υπηρεσι-

ών, έμπρακτη πάταξη μονοπωλίων και ακρίβειας στα καταναλωτικά αγαθά και προστασία

πρώτης κατοικίας. Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και των συντα-

ξιούχων, πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της εκτεταμένης παραβα-

τικότητας.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟ-

ΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΣΕ με άρση των φιλοεργοδοτικών εμποδίων στη διαδικασία επέκτασης

της δέσμευσής τους και στην πρόσβαση στη μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία. Ταυτόχρο-

νη επαναφορά της 6μηνης παράτασης στην ισχύ των ΣΣΕ που λήγουν και της μετενέργει-

ας όλων των όρων τους χωρίς εξαιρέσεις.


ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑ-

ΣΗ με κατάργηση του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και της κρατικής

αδειοδότησης στην ίδρυση και τη λειτουργία των συνδικάτων και την άσκηση των δικαιω-

μάτων συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων, με ταυτόχρονη αυστηροποίηση των

κυρώσεων στους εργοδότες που παρεμποδίζουν τη συνδικαλιστική δράση. Διασφάλιση

και ενίσχυση της απρόσκοπτης λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία με θωράκιση του

40ωρου, αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης, αύξηση της αμοιβής της υπερω-

ρίας και κατάργηση όλων των ευελιξιών στο ωράριο εργασίας. Ενίσχυση της προστασίας

των εργαζομένων από την εργοδοτική αυθαιρεσία και την απώλεια της θέσης εργασίας.

Κατοχύρωση των επαγγελματικών ειδικοτήτων και αυστηρές κυρώσεις για τις ψευδείς

εργοδοτικές καταχωρίσεις. Κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης και ενίσχυση του

ρυθμιστικού πλαισίου για την τηλεργασία στη βάση της πρότασης της ΓΣΕΕ. Απρόσκοπτη

πρόσβαση των εργαζομένων σε Επιθεωρήσεις Εργασίας σε όλη την επικράτεια. Αυστηρο-

ποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας, της ψευδο-αυτοαπασχόλησης και των (υπ)

εργολάβων. Καμία κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, χωρίς την προηγούμενη κα-

τάργηση των απορρυθμιστικών διατάξεων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ με άμεσα συντονισμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας προσαρμοσμένα στις

επαγγελματικές απαιτήσεις και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, υπο-

χρέωση χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας, αυστηρή (επαν)εξέταση της επάρκειας

των Κανονισμών εργασίας στα θέματα υγείας και ασφάλειας, εντατικοποίηση των ελέγχων

συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους, καθώς και τήρησης των μέτρων

προστασίας από τη διασπορά της πανδημίας. Πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπη-

ρεσίες υγείας, πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων μειο-

νεκτικών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής περιφέρειας.

ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ σε μισθο-

δοτούμενους με το ενιαίο μισθολόγιο εργαζόμενους, με συμβάσεις ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ σε φο-

ρείς του δημοσίου. Άμεση επέκτασή του και σε ειδικότητες που σήμερα δεν χορηγείται και

το δικαιούνται.


ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ με δια-

σφάλιση και ενίσχυση της θεσμικής συλλογικής συμμετοχής και εκπροσώπησης των ερ-

γαζομένων στα όργανα λήψης αποφάσεων για την εργασία, την ανεργία και την κοινωνική

ασφάλιση.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ που

απολύθηκαν ή δρομολογείται η απόλυσή τους στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της χώρας.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Νεότερη Παλαιότερη