Υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα Πρόγραμμα εκτάκτων ελέγχων σε εισαγόμενα προϊόντα φυτικής προέλευσης


Υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα Πρόγραμμα εκτάκτων ελέγχων σε εισαγόμενα προϊόντα φυτικής προέλευσης. Εντός του έτους 2021 επιπλέον προγράμματα εκτάκτων ελέγχων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε εισαγόμενα φορτία φυτικής προέλευσης, διενεργήθηκαν με απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των προηγούμενων ετών 2018, 2019 και 2020 αλλά και από τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα διεξαχθέντων προγραμμάτων εκτάκτων ελέγχων σε εισαγόμενα φορτία φυτικής προέλευσης (τέσσερα προηγούμενα 3μηνα προγράμματα), διαπιστώνεται μια αυξανόμενη συχνότητα υπερβάσεων των ανώτατων επιτρεπτών ορίων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, σε εισαγόμενα φυτικά προϊόντα σε σχέση με τα εγχώρια. 

Συνοπτικά συμπεράσματα: 1. Παρατηρούνται αυξημένες υπερβάσεις υπολειμμάτων σε ντομάτες προέλευσης Αλβανίας. Συγκεκριμένα, σε πέντε (5) δείγματα από τα δέκα τέσσερα (14) δείγματα που λήφθηκαν (ποσοστό 35,71%) διαπιστώθηκαν συγκεντρώσεις υπολειμμάτων ανώτερες από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. 

2. Παρατηρείται αθρόα εισαγωγή μήλων προέλευσης Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (546 φορτία και περισσότερα από 13 εκατομμύρια κιλά) κυρίως για χυμοποίηση αλλά και για την χονδρική αγορά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Διαπιστώθηκαν αυξημένες υπερβάσεις υπολειμμάτων και συγκεκριμένα σε ποσοστό 8,11% (3 δείγματα με υπερβάσεις στα 37 δείγματα που λήφθηκαν). 


3. Παρατηρούνται αυξημένες υπερβάσεις υπολειμμάτων σε λεμόνια προέλευσης Τουρκίας. Συγκεκριμένα, σε δύο (2) δείγματα από τα εννιά (9) δείγματα που λήφθηκαν (ποσοστό 22,22%) διαπιστώθηκαν συγκεντρώσεις υπολειμμάτων ανώτερες από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων 

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα εφαρμογής του προγράμματος για το τρέχον τρίμηνο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 


Το πρόγραμμα 

Με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, από την κατανάλωση τροφίμων με συγκεντρώσεις υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων ανώτερες των ανώτατων επιτρεπτών ορίων θεσπίστηκε για το χρονικό διάστημα 1.10.2021 έως 31.12.2021 έκτακτο πρόγραμμα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων προκειμένου να διασφαλιστεί η διάθεση στην αγορά εισαγόμενων φυτικών προϊόντων απαλλαγμένων από συγκεντρώσεις υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, μεγαλύτερες από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Το εν λόγω πρόγραμμα τροποποιείται ανάλογα με τα εισαγόμενα φορτία και τα ευρήματα των εργαστηριακών αναλύσεων.

 Τα δείγματα λαμβάνονται από τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Αρμόδια εργαστήρια επισήμου ελέγχου υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων είναι: 

Α. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, το οποίο έχει οριστεί ως εθνικό εργαστήριο αναφοράς. 

Β. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ.Π & Φ.Ε. Θεσσαλονίκης.


Νεότερη Παλαιότερη