ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Αμεσα ξεκινά η διαδικασία αδειοδότησης των εταιρειών μη πιστωτικών ιδρυμάτων που θα μπορούν να διαχειρίζονται και να αγοράζουν «κόκκινα» δάνεια. Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από...

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) και οι Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ), όπως θα ονομάζονται -βάσει του νομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή- θα μπορούν επιπλέον να χορηγούν και νέα δάνεια για αναχρηματοδότηση των οφειλών, αλλά και να προσλαμβάνουν και εισπρακτικές εταιρείες. Επιπλέον, θα μπορούν να αγοράζουν και πιστώσεις από δάνεια που εξυπηρετούνται, υπό την προϋπόθεση να έχουν αγοράσει και απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια του ιδίου δανειολήπτη. Στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την Καθημερινή, προβλέπεται ρητά μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2016 αναστέλλεται η ρύθμιση περί μεταβίβασης των απαιτήσεων στις εν λόγω εταιρείες όταν πρόκειται για καταναλωτικά δάνεια, δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης την πρώτη κατοικία, δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (με βάση τον κοινοτικό ορισμό αυτών), καθώς και για δάνεια που έχουν δοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. «Το εφαρμοστικό πλαίσιο των της μεταβίβασης των παραπάνω κατηγοριών απαιτήσεων θα καθορισθεί νομοθετικά καταλλήλως», αναφέρεται στο κείμενο του νομοσχεδίου. Τα βασικά σημεία της ρύθμισης για τα «κόκκινα» δάνεια που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα είναι τα ακόλουθα: Οι εταιρείες διαχείρισης και μεταβίβασης θα πρέπει να έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να έχουν ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα. Οι εταιρείες αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος εντός 20 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και φακέλου. Η ΤτΕ θα έχει και την εποπτεία αυτών των εταιρειών. Μεταξύ των εγγράφων που υποβάλλουν για να αδειοδοτηθούν περιλαμβάνεται και αναλυτικό μετοχολόγιο. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφα για την ταυτότητα των άμεσων ή και έμμεσων μετόχων, την ταυτότητα των προσώπων που έχουν ειδικές συμμετοχές και το ποσό της συμμετοχής αυτής, ή σε περίπτωση που δεν κατέχονται ειδικές συμμετοχές την ταυτότητα των μετόχων με συμμετοχή τουλάχιστον 10%. Οι μετοχές, εφόσον δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, είναι ονομαστικές. Στην ιστοσελίδα της ΤτΕ θα αναρτηθεί κατάλογος με τις αδειοδοτημένες εταιρείες. Κάθε εταιρεία που εξαγοράζει απαιτήσεις θα οφείλει να έχει ανά πάσα στιγμή ελάχιστο καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Η διαχείριση απαιτήσεων συνίσταται στα εξής: νομική και λογιστική παρακολούθηση των οφειλών, είσπραξη, διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες. Μπορούν, επίσης, να προσλαμβάνουν εισπρακτικές εταιρείες. Οι εταιρείες διαχείρισης μπορούν επίσης να προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες κατά των οφειλετών προκειμένου να εισπράξουν τις απαιτήσεις, να κινούν, να παρίστανται ή να συμμετέχουν σε προπτωχευτικές, πτωχευτικές διαδικασίες, καθώς και σε διαδικασίες διευθέτησης οφειλών. Τόσο στην περίπτωση της διαχείρισης όσο και στην περίπτωσης της εξαγοράς απαιτήσεων, οι εταιρείες μπορούν να παίρνουν και απαιτήσεις από δάνεια που εξυπηρετούνται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει και απαιτήσεις κατά του ίδιου δανειολήπτη από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αναγκαία προϋπόθεση για να μεταβιβασθούν στις ΕΜΑΜΕΔ απαιτήσεις είναι να έχει προσκληθεί ο δανειολήπτης και ο εγγυητής με εξώδικη πρόσκληση εντός 12 μηνών προ της προσφοράς για να ρυθμίσει τις οφειλές του. Οι εταιρείες αγοράς απαιτήσεων μπορούν να λάβουν ειδική άδεια από την ΤτΕ προκειμένου να χορηγούν νέα δάνεια σε δανειολήπτες δάνεια των οποίων έχουν αγοράσει με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανείων τους. Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων μπορούν να χορηγούν νέα δάνεια μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του κύριου των απαιτήσεων (π.χ. τν τραπεζών). Σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας, η ΤτΕ μπορεί να αναστέλλει προσωρινά την άδεια των εταιρειών, να την ανακαλεί οριστικά, ενώ μπορεί να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη