ΤΟ 2016 ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ...

ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΧΕΛΩΝΑΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...

Από το νέο έτος φαίνεται ότι θα ανακοινωθούν οι μετεγγραφές των

φοιτητών. Έως σήμερα, λίγες εβδομάδες ...

πριν από τις γιορτές των

Χριστουγέννων και τη λήξη του εξαμήνου, το υπουργείο Παιδείας δεν

απέστειλε ακόμη στο υπουργείο Οικονομικών τα ΑΦΜ των φοιτητών που έκαναν ηλεκτρονική αίτηση για μετεγγραφή από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και

από ΤΕΙ σε ΤΕΙ προκειμένου να γίνει η διασταύρωση και η επαλήθευση των

οικογενειακών εισοδημάτων που δηλώθηκαν, προκειμένου να εγκριθούν οι

μετεγγραφές. Η προθεσμία αιτήσεων έληξε στις 16 Νοεμβρίου. Όταν ανακοινωθούν οι μετεγγραφές, οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται

από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση

μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία

προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων του κεφαλαίου Γ ́ της παρούσης

εγκυκλίου, για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί: 1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης, από την οποία θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2015. 4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ,

που ο δικαιούμενος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους

οποίους προκύπτει το κατά κεφαλή εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2014.

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το τρέχον

οικονομικό έτος, ο αιτών ή/και οι γονείς του υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση

του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) θεωρημένη από δημόσια αρχή, σχετικά με το λόγο απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, εάν ο

φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο

γονείς 6. Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το

οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την

απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.

4316/2014). 7. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/ φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών: α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η

αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν

είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου,

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων 8. Βεβαίωση πρόσβασης για τους αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β ́ και βεβαίωση συμμετοχής στις

πανελλαδικές εξετάσεις για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ Α ́, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που

συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. 9. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και

άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις

περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό

αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών,

της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες

Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής

Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές

επιτροπές του ΚΕΠΑ. 10. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία να φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή

από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών

δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από

παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της με αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014

ΦΕΚ 358 Β ́) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν

λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται

στον ανωτέρω νόμο. 11. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας : α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο

πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του

άρθρου 1 του Ν. 1897/90 (Α ́120), στην περίπτωση που ο αιτών

δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας, β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια 12. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας: α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική, 67% και

άνω, β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή β2) Βεβαίωση από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα 13. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια από

τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β ́ 358) Κ.Υ.Α παθήσεις α) Πιστοποιητικό της επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή β2) Βεβαίωση από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα 14. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή

μυελού των οστών: α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Ε.Ο.Μ) β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη