TO YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ...

Νέο πρόεδρο για την Ελληνική Στατιστική Αρχή αναζητά το υπουργείο

Οικονομικών με πρόσκληση ενδιαφέροντος...

που έχει αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα opengov.gr και ισχύει εως την 15η Ιουλίου. Σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση η θητεία του νυν προέδρου Ανδρέα Γεωργίου λήγει στις 2 Αυγούστου 2015. Αναλυτικά,

η απόφαση και η προκήρυξη έχουν ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015

Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 10, 13, 14 και 15 του ν.3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό

Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως

Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38), όπως ισχύει

β) των παραγράφων 4, 6 και 8 του άρθρου 3 του ν.3051/2002 «Συνταγματικά

κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α΄220), όπως ισχύει

γ) των άρθρων 2,4, 5, 8 και 9 του ν. 3528/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α΄26), όπως ισχύει

δ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45)

ε)του π.δ 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄178), όπως ισχύει

στ) του π.δ 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α΄21).

1.

Το γεγονός ότι η θητεία του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) που άρχισε στις 2 Αυγούστου 2010, λήγει στις 2

Αυγούστου 2015 και

για την πλήρωσή της απαιτείται η δημόσια προκήρυξη

και στη συνέχεια η επιλογή του Προέδρου από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του ίδιου Υπουργού Προκηρύσσουμε

Τη θέση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ για 5ετή θητεία και απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωσή της

Α. Περιγραφή της θέσης

1.

Αρμοδιότητες

Ο

Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι το ανώτατο όργανο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ασκεί

όλες τις αρμοδιότητές της και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας

της για την εκπλήρωση των σκοπών της σύμφωνα με τις διατάξεις της

εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις

ευρωπαϊκές στατιστικές και των βέλτιστων διεθνών στατιστικών πρακτικών

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

α)εγκρίνει το ΕΛ.Σ.Π.,

β)καταρτίζει τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του

ΕΛ.Σ.Σ. και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

γ)καταρτίζει το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και

την έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος, του προηγούμενου

έτους,

δ)αποφασίζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 12 του παρόντος νόμου,

ε)λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και με το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή

της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τη διαβίβαση των

επίσημων στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία

Eurostat) και γενικότερα σχετικά με τη διαβίβαση, υποβολή ή

γνωστοποίηση στατιστικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς

στατιστικής συνεργασίας,

στ)είναι αρμόδιος για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών

φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας, καθώς και για την εφαρμογή του

εθνικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των στατιστικών,

ζ)μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικών ερευνών,

απογραφών και μελετών, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο ΕΛ.Σ.Π. και

στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

η)εκπροσωπεί την ΕΛ.ΣΤΑΤ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των

Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να

αναθέσει την εκπροσώπησή της στον Νομικό Σύμβουλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή σε

υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

θ)προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., συντονίζει και κατευθύνει τη

λειτουργία τους, παρέχει τις υπηρεσιακές εντολές για την εκτέλεση κάθε

ενέργειας που αφορά την εκπλήρωση της αποστολής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και

συγκροτεί ομάδες εργασίας από το ειδικό επιστημονικό ή το λοιπό

προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζοντας και το αντικείμενό τους,

ι)προΐσταται ιεραρχικά και πειθαρχικά του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και

μεριμνά για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Υπηρεσιακού και του

Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ια)καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, απολογισμούς και ισολογισμούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

ιβ)είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που αφορά τη διοικητική λειτουργία και

την οικονομική διαχείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναλαμβάνει ως διατάκτης των

δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τις υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του

προϋπολογισμού της,

ιγ)δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε άλλα όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

και να εξουσιοδοτεί με απόφασή του όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της με αποφάσεις που

δημοσιεύονται με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χωρίς να

απαιτείται άλλη δημοσίευσή τους,

ιδ)ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που προβλέπει ο νόμος και ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2. Διαδικασία Επιλογής του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ επιλέγεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της

Βουλής, με εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από δημόσια

προκήρυξη, με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών της.

3. Κριτήρια επιλογής

Αποκλειστικό κριτήριο επιλογής στη θέση του Προέδρου είναι η υψηλή

επιστημονική κατάρτιση, με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο

αντικείμενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές

προς το αντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών. Επιπρόσθετα ο

Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών.

4. Λόγοι Παύσης

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται να παυθεί με απόφαση του οργάνου που τον διόρισε, για αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας ή για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων

του, όπως ιδίως η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων για τα οποία έλαβε

γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή εμπορικό όφελος. Οι λόγοι παύσης δεν επιτρέπεται να

θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελματική και επιστημονική του ανεξαρτησία.

5. Αποδοχές

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Β. Νόμιμες προϋποθέσεις – Προσόντα.

1. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου

της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον

τα κάτωθι τυπικά προσόντα:

α) διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της στατιστικής ή σε συναφή επιστήμη

β) ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο, μετά τη λήψη του υπό στοιχείου α)

τυπικού προσόντος,

στη στατιστική ή σε αντικείμενο συναφές με τη

στατιστική επιστήμη

γ)άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση μίας δεύτερης γλώσσας της ΕΕ

δ) επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση στατιστικών βάσεων δεδομένων

ε) διοικητική εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα ή αντίστοιχη θέση ευθύνης στον ιδιωτικό

τομέα. 2. Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:

α) αναλυτική και στρατηγική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

β) οργανωτικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να

σχεδιάζουν,0 να θέτουν προτεραιότητες και να επιβλέπουν τις εργασίες

μιας ομάδας

γ) υψηλή αίσθηση καθήκοντος, δέσμευσης και συνεργασίας

δ)εμπειρία στη διαχείριση ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών Γ. Κωλύματα – Ασυμβίβαστα:

α) Αποτελεί κώλυμα διορισμού στη θέση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ καταδίκη

για αδίκημα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακού δικαιώματος ή για

αδίκημα σχετικά με τα υπομνήματα ή σχετικά με την υπηρεσία ή για αδίκημα κατά των ηθών, καθώς και η καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργημα

παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν.3051/2002).

β)Επιπλέον, στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν πρέπει να συντρέχουν τα

κωλύματα των άρθρων 5 (Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων), 8

Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) και 9

Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους) του Υπαλληλικού Κώδικα

ν.3528/2007).

γ) Η προκηρυσσόμενη θέση είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλης θέσης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε

δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε

θέση του Δημοσίου,

σε Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε ΝΠΔΔ, ή νπιδ

του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή νομικά πρόσωπα

που ανήκουν ή ελέγχονται

από το κράτος, εφόσον επιλεγεί, καθόλη τη διάρκεια της θητείας του.

Δ. Διαδικασία προεπιλογής

και αξιολόγησης υποψηφιοτήτων

1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό

στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα

προκήρυξη τυπικά και ουσιαστικά προσόντα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και

βιογραφικό σημείωμα αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου:

https://online.ekdd.gr/applications.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 6/7/2015 έως 15/7/2015 (ώρα 14:00).

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή στον

ανωτέρω σύνδεσμο δεν εξετάζονται. Ομοίως, δεν εξετάζονται οι

αιτήσεις,

οι οποίες υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης, στις οποίες ο ενδιαφερόμενος

δεν βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα διορισμού για

τη θέση του Πρόεδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή ότι θα προβεί στις απαιτούμενες

ενέργειες προς άρση τυχόν ασυμβιβάστων που προαναφέρονται, εφόσον

επιλεγεί.

2. Για την υποβοήθηση του Υπουργού Οικονομικών στην αξιολόγηση των

αιτήσεων που θα υποβληθούν θα συγκροτηθεί, με απόφασή του, τριμελής

επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων.

Η επιτροπή θα απαρτίζεται από άτομα εγνωσμένου κύρους και υψηλής

επιστημονικής ή επαγγελματικής εξειδίκευσης στη στατιστική επιστήμη, ως

ακολούθως:

α) Ένα μέλος θα προέρχεται από

ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

β) Ένα μέλος θα προέρχεται από Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης

(ή αλλοδαπής)

γ) Ένα μέλος

θα ζητηθεί να υποδειχθεί από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat)

Εφόσον ο υπό στοιχείο γ) φορέας δεν ανταποκριθεί στην τασσόμενη

προθεσμία εντός της οποίας θα ζητηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών να

υποδείξει μέλος, η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με αποκλειστική

ευθύνη του Υπουργού Οικονομικών.

Σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται μέλος της επιτροπής αξιολόγησης, ο Υπουργός ορίζει τον αναπληρωτή αυτού.

Η επιτροπή συνεπικουρείται στο έργο της από Γραμματεία, μέλη της οποίας

είναι υπάλληλοι,

κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Για τη λειτουργία της ως άνω επιτροπής, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι

διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής

Διαδικασίας (ν.2690/1999).

3. Η Επιτροπή, με βάση τα υπό Β κριτήρια, καθώς και τα αναφερόμενα στο

βιογραφικό σημείωμα και την αίτηση/ δήλωση ενδιαφέροντος, θα καταρτίσει

πίνακα των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων, τους οποίους θα καλέσει

σε ατομική συνέντευξη.

4. Με αιτιολογημένη εισήγησή της, που περιλαμβάνει εξατομικευμένη κρίση

για κάθε υποψήφιο, η Επιτροπή θα κατατάξει τους υποψηφίους σε πίνακα

κατά σειρά επιτυχίας, βάσει του συνόλου των προσόντων τους και, αφού

διενεργήσει έλεγχο δικαιολογητικών, θα προτείνει τους τρεις

επικρατέστερους στον Υπουργό.

Ο Υπουργός Οικονομικών θα εισηγηθεί τον υποψήφιο που προκρίνει

καταλληλότερο για την πλήρωση της θέσης προς τη Διάσκεψη των Προέδρων

της Βουλής, η οποία

θα επιλέξει τον Πρόεδρο με πλειοψηφία τεσσάρων

πέμπτων (4/5) των μελών της.

5. Μετά την επιλογή του από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ο

Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. διορίζεται για πενταετή θητεία, με απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών

www.minfin.gr) και της ανοιχτής διακυβέρνησης (www.opengov.gr). O Υπουργός

Γιάνης Βαρουφάκης

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη