ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΟΥΤΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ...

Νέα επιστολή προς όλους τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της χώρας απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης... για να ζητήσει να

αποσταλούν τα ταμειακά διαθέσιμα καθώς

μέχρι στιγμής δεν έχουν

ανταποκριθεί στο κάλεσμα όλοι οι τοπικοί άρχοντες. Μάλιστα όπως

επισημαίνει ο υπουργός «σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και

σήμερα στη διάθεσή μας – ο

αριθμός των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών που

έχουν εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωση και, αντίστοιχα, τα ποσά που έχουν

μεταφερθεί στην ΤτΕ εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του συνολικού

αριθμού των Ο.Τ.Α. και του συνολικού ύψους των προς μεταφορά ταμειακών

διαθεσίμων». Αναλυτικά η επιστολή του κ. Βούτση Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι / Περιφερειάρχες, Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2015

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά

ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην

Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α’ 41/20.4.2015), που κυρώθηκε με το άρθρο 1

του ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α’ 43/27.4.2015), η μεταφορά των ταμειακών

διαθεσίμων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής, μεταξύ

των οποίων και οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην Τράπεζα της Ελλάδος, με

τις εξαιρέσεις και τους όρους που προβλέφθηκαν στο άρθρο 37 του ν.

4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47/11.5.2015), είναι υποχρεωτική και διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Σημειώνεται δε ότι η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. δεν εξικνείται μέχρι της εξαίρεσής τους από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς

την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, η δε ρύθμιση της δημοσιονομικής

διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανήκει στην αρμοδιότητα

των κεντρικών οργάνων του Κράτους. Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι – σύμφωνα με τα στοιχεία που

έχουμε μέχρι και σήμερα στη διάθεσή μας – ο αριθμός των Δήμων, των

Περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών που έχουν εκπληρώσει την ως

άνω υποχρέωση και, αντίστοιχα, τα ποσά που έχουν μεταφερθεί στην ΤτΕ

εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του συνολικού αριθμού των Ο.Τ.Α.

και του συνολικού ύψους των προς μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων,

παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αμελλητί συμμόρφωσή σας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ»

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη