Έβγαλαν την «λυπητερή» για τα κανάλια

Τέλος το... τσάμπα για τα κανάλια. Η κυβέρνηση άνοιξε το μεγάλο κεφάλαιο της νόμιμης χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν άμεσα τα χρέη τους από το τέλος χρήσης των συχνοτήτων, που αγγίζουν τα 43 εκατομμύρια.... Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης,

όλα τα κανάλια , και τα ελεύθερης λήψης

και τα

συνδρομητικά, οφείλουν να πληρώσουν

για ετήσιο αντάλλαγμα για τη χρήση συχνοτήτων υπέρ του ελληνικού δημοσίου, περίπου 43 εκατομμύρια, για της τελευταία τετραετία. Συγκεκριμένα, για τα κανάλια ελεύθερης λήψης - πανελλαδικής εμβέλειας, το ποσό που καλούνται να πληρώσουν αφορά ποσοστό 2% επί του τζίρου τους (από τα έσοδα του καναλιού). Τελικό ποσό για τα πανελλαδικής εμβέλειας πάνω από 24 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, από 0,5% - 3,5% επί των εσόδων τους, καλούνται να πληρώσουν τα συνδρομητικά κανάλια, ανάλογα με τη σύμβαση παραχώρησης που έχουν υπογράψει με το ελληνικό δημόσιο. Τελικό ποσό για όλα τα συνδρομητικά, περίπου 16,6 εκατ.

Δείτε στους πίνακες

τα ακριβή ποσά:Αναλυτικότερα: ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%

ΑΝΤΕΝΝΑ TV96.242.708€1.924.854,16€

CHANNEL 9194.333,25€3.886,67€

MAKEDONIA TV1.178.088,18€23.561,76€

CITY NEWS2.105.038,55€42.100,77€

ALPHA60.121.960,12€1.202.439,20€

SKAI31.146.895,00€622.937,90€

MEGA CHANNEL112.088.000,00€2.241.760,00€

STAR CHANNEL53.249.292,14€1.064.985,84€

902 ARISTERA STA FM1.169.218,82€23.384,38€ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%

ΑΝΤΕΝΝΑ TV90.083.432,00€1.801.668,64€

CHANNEL 9384.186,41€7.683,73€

MAKEDONIA TV880.485,65€17.609,71€

CITY NEWS1.500.089,66€30.001,79€

ALPHA51.896.520,02€1.037.930,40€

SKAI28.152.656,72€563.053,13€

MEGA CHANNEL98.029.000,00€1.960.580€

STAR CHANNEL52.816.769,63€1.056.335,39€

902 ARISTERA STA FM1.093.157,15€21.863,14€ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%

ΑΝΤΕΝΝΑ TV72.038.903,00€1.440.778,06€

CHANNEL 9104.922,38€2.098,45€

MAKEDONIA TV619.540,65€12.390,81€

CITY NEWS1.254.004,23€25.080,08€

ALPHA44.821.439,41€896.428,79€

SKAI24.592.071,63€491.841,43€

MEGA CHANNEL83.457.000,00€1.669.140,00€

STAR CHANNEL44.958.845,74€899.176,91€

902 ARISTERA STA FM565.868,43€11.317,36€ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%

ΑΝΤΕΝΝΑ TV66.539.084,00€1.330.781,68€

CHANNEL 944.293,51€885,87€

MAKEDONIA TV410.548,06€8.210,96€

CITY NEWS1.223.284,13€24.465,68€

ALPHA41.666.681,62€833.333,63€

SKAI22.142.002,32442.840,05€

MEGA CHANNEL72.621.000,00€1.532.420,00€

STAR CHANNEL44.140.377,83€882.807,56€

E-Radio TV (902 ARISTERA STA FM)Δεν έχει προσκομισθεί ισολογισμός έτους 2013_ Από τα παραπάνω προκύπτει οτι:§

Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό ANTENNA ΤV ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων, τετρακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων, ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (6.498.082,54€).§

Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό CHANNEL 9 ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (14.554,72€).§

Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό MAKEDONIA TV ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ενός χιλιάδων, επτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (61.773,24€).§

Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό CITY NEWS ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι ενός χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (121.648,32€).§

Για τα έτη 2011, 2012, 2013, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμόALPHA ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ και δύο λεπτών (3.970.132,02€).§

Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό SKAI ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων, εκατόν είκοσι χιλιάδων, εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (2.120.672,51€).§

Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANNEL ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων τριών χιλιάδων, εννιακοσίων ευρώ (7.403.900,00€).§

Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό STAR CHANNEL ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων, εννιακοσίων τριών χιλιάδων, τριακοσίων πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3.903.305,70€).§

Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό 902 ARISTERA STA FM ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (56.564,88€).Ο ΟΤΕ και η NOVAΠέραν των ιδιωτικών καναλιών ποσό 291.742,51 ευρώ από το τέλος χρήσης συχνοτήτων οφείλει και ο ΟΤΕ για την τριετία 2012, 2013, 2014. Η Multichoise Hellas, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της συνδρομητικής NOVA οφείλει ποσό 16.328.654,38€) για τα έτη 2012, 2013, 2014. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη