Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Πότε το χρειάζεστε και πως εκδίδεται

Ολοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα πρέπει να κάνουν κάποια συναλλαγή

που αφορά την περιουσία τους οφείλουν να έχουν

από τις αρχές του 2015 πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ... σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο:

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ προσκομίζεται από το φορολογούμενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ.) και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝΦΙΑ του οικείου έτους, ανεξάρτητα αν η δήλωση υποβάλλεται από αυτόν ή συντίθεται μηχανογραφικά.

Το πιστοποιητικό κατά το έτος 2015 προσκομίζεται από όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, για τα έτη 2010 έως και 2014, εφόσον είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου στις δηλώσεις ΦΑΠ. και ΕΝΦΙΑ των αντίστοιχων ετών.

Κατά τα επόμενα έτη το πιστοποιητικό προσκομίζεται για τα αντίστοιχα πέντε προηγούμενα έτη. Αρμόδιος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού με χειρόγραφη διαδικασία, είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ο οποίος ήταν αρμόδιος για την παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης ΦΑΠ. και ΕΝΦΙΑ κατά τα αντίστοιχα έτη.

Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και ο φορολογούμενος απέκτησε ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί του πιστοποιητικού, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση ΦΑΠ. και ΕΝΦΙΑ των εν λόγω ετών. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο παραστατικό, κατά περίπτωση. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται θεωρημένο, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του και δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού. Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού σε νομικά πρόσωπα Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2010 έως και 2013 χορηγείται από τον αρμόδιο,προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση, ενώ το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 και επομένων ετών χορηγείται ηλεκτρονικά.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ΦΑΠ. κα ΕΝΦΙΑ, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλει αίτηση και το πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για τις εξής ενέργειες

Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία

Μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό

Μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία

Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου

Αποδοχή κληρονομιάς

Εγγραφή υποθήκης

Σύσταση Οριζόντιας ιδιοκτησίας

Σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου

Σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου

Ανταλλαγή ακινήτου

Συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου

Άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου

Οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής πλην δικαστηρίου.

Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

Να μπείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του περιουσιολογίου

Να επιλέξετε το έτος 2015

Να κάνετε «κλικ» στην επιλογή «έκδοση νέου πιστοποιητικού για χρήση στο έτος 2015

Να συμπληρώσετε τη χρήση για την οποία προορίζεται το πιστοποιητικό και να αναγράψετε τον ΑΤΑΚ (είναι ο …ΑΦΜ του κάθε δικαιώματος επί ακινήτου) του περιουσιακού στοιχείου για το οποίο σας ενδιαφέρει να κάνετε την οποιαδήποτε ενέργεια

Στη συνέχεια πατάτε «επιλογή δικαιώματος για έκδοση πιστοποιητικού». Υπάρχουν δύο επιλογές: ή να κάνετε προεπισκόπηση του πιστοποιητικού ή να προχωρήσετε στο οριστική έκδοση.

Για να εκτυπώσετε το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ πατήστε εδώ

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη