Πώς θα υπολογίζεται η σύνταξη από 1ης Ιανουαρίου 2015

Έως τώρα για τον υπολογισμό σύνταξης γήρατος από το ΙΚΑ, λαμβάνονται υπόψη: το ύψος των αποδοχών του ασφαλισμένου, ο ... χρόνος ασφάλισής του και η οικογενειακή του κατάσταση. Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr από τον Ιανουάριο του 2015, θα εφαρμοστεί μικτό σύστημα υπολογισμού για τους παλαιότερους ασφαλισμένους.

Όσο προχωρούν τα έτη όμως τόσο το αναλογικό τμήμα της σύνταξης που θα βασίζεται από τον ατομικό ασφαλιστικό... κουμπαρά του κάθε δικαιούχου, θα επηρεάζει περισσότερο το τελικό ύψος της σύνταξης.

Σήμερα, για τον υπολογισμό της σύνταξης, λαμβάνονται υπόψη: Ο μέσος όρος των ετήσιων αποδοχών της καλύτερης πενταετίας μέσα στην τελευταία δεκαετία, η οποία προηγείται του έτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης. Οι ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων, οι οποίες θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν βάσει συγκεκριμένων πολλαπλασιαστών που προβλέπονται στις αντίστοιχες εγκυκλίους του ΙΚΑ. Οι αναπροσαρμοσμένες, σύμφωνα με τα παραπάνω, αποδοχές της «πιο συμφέρουσας» πενταετίας θα πρέπει να αθροιστούν και στην συνεχεια να διαιρεθούν διά των συνολικών μηνών εργασίας που πραγματοποίησε ο εργαζόμενος την πενταετία αυτή. Κατόπιν αυτού, θα προκύψει το ποσό βάσει του οποίου ο εργαζόμενος θα προσδιορίσει την ασφαλιστική του κλάση. Όλες οι ημέρες της υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης, εφόσον βέβαια έχουν καταβληθεί συνταξιοδοτικές εισφορές. Στον χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης εντάσσονται οι ημέρες του επιδόματος του ΟΑΕΔ λόγω τοκετού και εφεδρείας στρατού, καθώς και, υπό προϋποθέσεις, της ασθένειας. Για την προσαύξηση της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πλασματικοί χρόνοι οι οποίοι εξαγοράζονται. Εφόσον υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης, διαιρώντας διά 300 τον μετατρέπουμε σε έτη, καθώς οι προσαυξήσεις λόγω ημερών ασφάλισης γίνονται ανά έτος. Για τον λόγο αυτό στρογγυλοποιείται ο χρόνος ασφάλισης, είτε από εργασία είτε εξαγοράζοντας πλασματικούς χρόνους. Ο συντάξιμος μισθός (τεκμαρτός μισθός) και ο συνολικός χρόνος ασφάλισης.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα (άρθ. 1-4 του Ν. 3863/2010), η πλήρης βασική σύνταξη θα ανέρχεται στα 360 ευρώ και προβλέπεται επιπλέον αναλογικό ποσό σύνταξης, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. Το αναλογικό ποσό σύνταξης θα υπολογίζεται βάσει των συνολικών αποδοχών από ολόκληρο τον εργάσιμο βίο. Επιπλέον, καταργούνται οι ασφαλιστικές κλάσεις. Οι συντάξεις για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 στο ΙΚΑ, δεν έχουν ουσιαστικά καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού. Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται 1/35 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας. Ο συντελεστής για τα συντάξιμα χρόνια που θα διανυθούν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά είναι αυτός που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος του συνολικού συντάξιμου χρόνου.

Μικτό σύστημα

Για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2015 και συνταξιοδοτούνται το έτος αυτό, η σύνταξή τους θα αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών.

Τρόπος υπολογισμού για κάθε περίοδο:

α) Το ποσό της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί έως

31 Δεκεμβρίου 2010 υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με τις συντάξιμες αποδοχές των πέντε καλύτερων ετών της τελευταίας δεκαετίας. Όταν λέμε δεκαετία, εννοούμε αυτή που λήγει μέχρι το τέλος του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους.

β) Το ποσό της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης που συμπληρώνεται από 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, υπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές όλης της περιόδου μέχρι και τον προηγούμενο μήνα από εκείνον της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Όσο θα προχωρούν τα έτη, το χρονικό διάστημα πριν από το 2010 θα μειώνεται και αντίστοιχα θα αυξάνεται το διάστημα ασφάλισης από το 2011 και μετά. Συνεπώς θα αλλάζει το ύψος της τελικής σύνταξης. news247.gr

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη